• all1 wil een fiscaliteit op maat. Verschillende belastingen zijn forfaitaire, dus vaste, bedragen die per gezin gelden. Deze zouden per persoon berekend moeten worden.
  • all1 pleit voor een ‘alleenwoonreflex’ waarbij men nieuwe beleidsbeslissingen steeds toetst aan hun (soms zware) gevolgen voor alleenwoners.

Ons belastingstelsel dateert nog van de periode waarin het gezin de meeste courante samenlevingsvorm was, maar dit strookt niet meer met de realiteit. In België bestaat één op drie huishoudens uit één persoon. In steden zoals Brussel is dat zelfs één op twee. Alle bevolkingsprognoses (nationaal en internationaal) wijzen trouwens op een verdere toename van deze groep. all1 pleit voor een leefvormneutraal beleid en fiscaliteit waarbij mensen noch gestraft noch beloond worden vanwege hun leefvorm.

PERSONENBELASTING

De Belgische alleenstaande zonder kinderen betaalt de hoogste personenbelasting in West-Europa. Wie kinderen ten laste heeft, heeft recht op een hogere belastingvrije som. Alleenstaanden met een gemiddeld inkomen dragen zo’n 56% van hun brutoloon af aan belastingen en sociale bijdragen, voor iemand met een hoger inkomen is dit zelfs 60%. Alleenstaanden hebben nochtans dezelfde kosten als koppels, maar dragen deze kosten alleen. Daarnaast kan een samenwonende, door middel van de huwelijksquotiënt, tot 30 procent van zijn inkomsten doorschuiven naar de belastingbrief van zijn minder verdienende partner en zo in een lagere belastingschijf terechtkomen.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor een eigen woning, heeft recht op een belastingvermindering, de zogenaamde woonbonus. Deze fiscale aftrek wordt per persoon toegekend, niet per woning. Koppels genieten hierdoor twee keer van dit voordeel.

ANDERE FISCALE ONGELIJKHEDEN

De prijs van de dienstencheques steeg in 2014 tot 9 euro per stuk. Een alleenwoner kan maximaal 500 cheques per kalenderjaar bestellen, een gezin het dubbel aantal. Sinds 1 juli 2013 werd het aantal dienstencheques dat recht geeft op een belastingvermindering van 30 procent eveneens beperkt. Sinds 1 januari 2015 is het jaarlijks aftrekbaar bedrag beperkt tot 1.410€ per persoon, oftewel zo’n 156 cheques. Samenwonenden kunnen echter dubbel zoveel cheques in vermindering brengen aangezien elke partner een eigen gebruikersnummer kan aanvragen bij Sodexo. De maximumbedragen gelden immers per jaar en per persoon. Nochtans is de nood aan poetshulp bij alleenwoners soms groter dan bij samenwonenden.

In België bestaan verschillende forfaitaire belastingen die dus per gezin worden betaald en niet per persoon. De onroerende voorheffing op een woning blijft bijvoorbeeld hetzelfde bedrag, ongeacht het aantal personen dat er woont. In het Brussels Gewest wordt de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro afgeschaft. Het Vlaams en Waals Gewest heffen nog forfaitaire provinciebelastingen. In Wallonië wordt ook nog steeds kijk- en luistergeld geheven. Dit bedraagt 100 euro per jaar per gezin dat in het bezit is van een televisietoestel.